ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 1, 1-23

ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Виолета Домановић, Сандра Стојадиновић Јовановић

Резиме:  Напори на привлачењу страних директних инвестиција из иностранства за Републику Србију дошли су до изражаја са отпочињањем процеса транзиције. Процес власничке трансформације у Републици Србији најчешће је укључивао приливе страних директних инвестиција, јер је подразумевао учешће страних инвеститора у куповини домаћих предузећа која су била предмет приватизације. Предмет истраживања у раду је искуство Републике Србије у привлачењу страног капитала у локалне извозне компаније, са посебним освртом на ефекте страног капитала на профитабилност тих компанија. Циљ рада је да оцени профитабилност водећих српских извозника финансираних страним директним инвестицијама, односно да одреди да ли и до које мере су стране директне инвестиције допринеле порасту приноса на активу и приноса на капитал, као основних мерила профитабилности. Резултати истраживања показују да, у случају српских извозника, профитабилност варира, и по компанијама и по појединим годинама. Не може се дати генерални закључак да стране директне инвестиције доприносе порасту стопе приноса на активу. Напротив, вредности стопе приноса на активу значајно варирају током посматраног периода. Може се уочити и њихов велики пораст и велико опадање. Исто се уочава и за вредности стопе приноса на капитал.

Кључне речи:  извозници; стране директне инвестиције; профитабилност; стопа приноса на активу; стопа приноса на капитал; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРОФИТАБИЛНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗВОЗНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ