ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 6, 253-272

ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Ивана Костадиновић, Марија Петровић Ранђеловић

Резиме:  Резултати бројних извршених истраживања показују да сектор малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) представља значајну покретачку снагу привредног развоја сваке земље и да је он потенцијални генератор предузетничких идеја и иновација. Са интензивирањем процеса транзиције након 2000. године сектор МСПП је постао носилац привредног раста и запошљавања и прерастао у најдинамичнији и најефикаснији сегмент привреде Републике Србије. Међутим, ова предузећа се и даље суочавају са бројним проблемима у пословању које је само додатно потенцирала светска финансијска и економска криза. Низак ниво конкурентности овог сектора у Републици Србији представља важно ограничење његовог будућег развоја. Као основна конкурентска предност сваког савременог предузећа истиче се његова способност да иновира. Предност МСПП, поред многих других, огледа се и у иновативности. Генерално, МСПП због своје флексибилности, као и хомогене структуре имају добар и важан предуслов да развијају иновативност и тиме обезбеде тржишну конкурентност. Што се тиче њихове флексибилности, она посебно долази до изражаја у периодима успоравања или стагнације привредних активности и кризе. Стога, основни правац развоја сектора МСПП јесте иновативни приступ реалним потребама тржишта. Имајући то у виду, циљ овог рада је да допринесе јаснијем разумевању улоге и значаја сектора МСПП за привредни развој Републике Србије, као и да укаже на значај унапређења конкурентности и иновативности овог секора за будући привредни развој националне економије.

Кључне речи:  сектор МСПП; привредни развој; конкурентност; иновативност

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СЕКТОРА МСПП ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ