ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 8, 391-414

ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ


енад Јанковић, Ненад Станишић

Резиме:  Избор режима девизног курса представља значајно питање економске политике земаља у транзицији, имајући имају у виду почетну етну макроекономску ситуацију, брзину и обим промена у унутрашњем економском уреñењу, уре знач значајно отварање ка регионалној и светској економији, као и турбулентно спољноекономско окружење. У таквим околностима, од политике девизног девизног курса се очекује екује да допринесе решавању често есто конфликтних циљева који се не могу истовремено остварити. Такав је случај слу ај и са курсом динара у периоду транзиције српске привреде након 2000. године, године када се од девизног курса очекивало екивало да истовремено допринесе опринесе успостављању и одржавању макроекономске стабилности и смањењу спољнотрговинске неравнотеже. неравнотеже. Примењивани режим девизног курса се у Србији у том периоду више пута мењао, при чему ему зацртани циљеви никад нису били у потпуности остварени. Ефикасност сност актуелне политике инфлационог таргетирања, таргетирања уз руковоñено флуктуирајући девизни курс, је у великој мери смањена мањена високом незваничном незвани ном евроизацијом српске економије и значајним ајним утицајем промене девизно девизног курса на цене. На основу анализе спроведене у раду, раду долазимо до закључка да кључно питање економске политике у Србији није промена режима девизног курса, већ повећање ање ефикасности монетарне политике, као и њена усаглашеност са фискалном политиком.

Кључне речи:  девизни курс; динаризација; канал девизног курса; инфлационо таргетирање; Србија

ПДФ датотека чланка: ПРОБЛЕМ ИЗБОРА АДЕКВАТНОГ РЕЖИМА ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ